Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Centrum B 11

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie os. Centrum B 11, reprezentowany przez kierownika NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o., (e-mail: nszoz@nszoz.pl);
 2. w NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@nszoz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 5. NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po obowiązkowym okresie przechowywania), prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do zarządu spółki, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie przez NSZOZ świadczenia usług medycznych wobec Pana/Pani;
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w celu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o. i NFZ za udzielone Pani/Panu świadczenia. W przypadku braku potwierdzenia konsekwencją takiego przetwarzania może być konieczność przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub złożenia stosownego pisemnego oświadczenia bądź też konieczność zapłaty za udzielone świadczenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PETENTÓW NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Centrum B 11

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie os. Centrum B 11, reprezentowany przez kierownika NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o., (e-mail: nszoz@nszoz.pl);
 2. w NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@nszoz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu udostępniane;
 5. NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do zarządu spółki, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
NSZOZ Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki os. Centrum B 11 31-928 Kraków
tel.: 12 644 15 43 (rejestracja) tel./fax: 12 644 51 20 (gabinet lekarza)
© tomsco & CRT 2011